Pelgrimsreizen info

Algemene informatie en reisvoorwaarden:

Opzet Ben…Onderweg

OUDE PELGRIMSWEGEN DOOR EUROPA, ONDERWEG EN SAMEN OP WEG MET BEN…ONDERWEG.

Op deze site van Ben…Onderweg, vind u een aantal pelgrims wandelreizen. De achtergrond waaruit Ben…Onderweg deze organiseert is vanuit de filosofie, dat we allemaal onze levensweg gaan. In 2003/2004 ben ik vanuit huis naar Santiago de Compostela gelopen, (lees meer). Graag gun ik iedereen een stukje van deze ervaring en beleving van een pelgrimstocht. Waarbij het doel is om uw eigen pelgrimstocht te gaan, mijn inzet is om u hierin te ondersteunen en op weg te helpen vanuit deze ervaring.

Ben…Onderweg is geen reisorganisatie. Als gids heb ik nu ruim 10 jaar ervaring, om u/jou kennis te laten maken met een pelgrims wandeltochten. Verder werk ik graag samen met een paar organisaties die de organisatie van deze pelgrims groepsreizen ondersteunen. Door administratie, reserveringen en verspreiding ervan. Deze organisaties zijn de stichting VNB, Pelgrimroutes en pelgrimsgemeenschap De Wandelmaat.

De pelgrims wandelreizen zijn dan ook, ervaringsreizen met inhoud. De inhoud kan voor iedere deelnemer anders zijn, die ruimte moet en mag er zijn. De inhoud is niet aan enige vorm van religie of overtuiging gebonden. Wel willen we stilstaan bij wat er onderweg is en ontmoeten, zonder dat dit verplicht is. Het mag dan ook helemaal uw pelgrimstocht zijn.

Graag loop ik met u samen op……..

Ben Noorloos (Ben…Onderweg)

Reisvoorwaarden:

Algemene Voorwaarden Ben…Onderweg

Inhoud:

 1. Boeking en aanmelding
 2. Betalingen
 3. Doorgaan van de pelgrimsreis
 4. Verzekeringen
 5. Annuleren
 6. Verplichtingen Ben…Onderweg
 7. Verplichtingen Deelnemer
 8. Uitvoering van de pelgrims wandelreis
 1. Boeking en aanmelding

1.1 U boekt door de AANMELDINGSFORMULIER op de contactpagina in te vullen en te verzenden. Of via de kanalen van de samenwerkingspartners.
1.2. De NOTA wordt per MAIL toegestuurd.
1.3 Voor de boeking kunnen we € 15 euro in rekening brengen (boekhoudkundige verwerking en controle).
1.4 Op al onze reizen zijn deze algemene voorwaarden van kracht.
1.5 Er wordt geboekt in volgorde van binnenkomst van de boekingen. Bij aanmeldingen per e-mail geldt datum en dan ook het tijdstip van verzenden.
1.6 Aanbetaling, deze loopt gelijk met eventuele samenwerkingspartners en is 15% of 20% van de reisgelden. Welke dient voldaan te worden op de rekening van Ben…Onderweg of zijn partners op het moment van boeking.
1.7 Voor wandelreizen dient het volledige bedrag voldaan te worden, uiterlijk 6 weken voor vertrek, dit in verband met het garanderen van de voorzieningen langs de route (zover dit vooraf geregeld wordt)

 1. Betalingen

2.1 U wordt verzocht de nota binnen zeven dagen te betalen.
2.2 De totale betaling, van de reisgelden, dienen 6 weken voor aanvang van de pelgrims wandelreis te zijn voldaan.
2.2 Termijnen: Afwijkend van de betalingsvoorwaarden kan alleen via onderlinge afspraak.

 1. Doorgaan van de reis

3.1 Een wandeling/groepsreis gaat in de regel door vanaf 5/6 reisgenoten; zijn er minder reisgenoten dan overleggen we wat we gaan doen.
3.2 Zeven dagen voor vertrek ontvangt u de reisbrief per mail.

 1. Verzekeringen

4.1 We raden u dringend aan zelf een annuleringsverzekering af te sluiten.
4.2 Een reisverzekering is verplicht om deze af te sluiten.
4.3 Wanneer u zelf een reis annuleert, dan gelden de annuleringsvoorwaarden (artikel 5) van Ben…Onderweg

 1. Annuleringsvoorwaarden:

5.1 De annulering door de reiziger
5.2 Annulering dient schriftelijk te gebeuren.
5.3 Bij annulering is iedere reiziger de volgende bedragen verschuldigd:
5.3.1 Tot 45 dagen voor vertrek: 20% van de reisgeld met een minimum van € 150,-
per persoon.
5.3.2 Van 45 tot 30 dagen voor vertrek: 50% van de reissom.
5.3.3 Bij annulering vanaf de 29e dag (inclusief) tot de 14e dag voor vertrek: 75% van
de reissom.
5.3.4 Bij annulering vanaf de 14e dag (inclusief) tot de dag van vertrek of later: de
volledige reissom.
5.4 De annulering door Ben…Onderweg
5.5 Ben…Onderweg heeft het recht om wegens gewichtige redenen de reisroute te wijzigen, of de reis in z’n geheel te annuleren. Dan zal met de aanmelding gezocht worden naar een passend alternatief. Is dit niet mogelijk hierin te voorzien dan zal directe restitutie van de ontvangen gelden worden overgegaan.
5.6 Wanneer een groepsreis het vereiste minimum aantal deelnemers niet haalt, wordt uiterlijk zes weken voor vertrek de reis geannuleerd.
5.7 In geval van het hiervoor genoemde punten 5.5 en 5.6 is Ben…Onderweg niet aansprakelijk voor door de deelnemer reeds gemaakte kosten, zoals visumkosten, verzekeringspremies, etc., evenmin is zij aansprakelijk voor kosten met enig oorzakelijk verband.

 1. De verplichtingen van Ben…Onderweg

6.1 Ben…Onderweg is aansprakelijk voor de goede uitvoering van de uit de reisovereenkomst voortvloeiende verplichtingen. Hieronder wordt mede verstaan de verwachtingen die de reisorganisatie in alle redelijkheid bij de reiziger heeft gewekt. Een en ander dient wel beoordeeld te worden aan de hand van de lokale situatie en het karakter van de reizen. Van de reiziger wordt verwacht dat hij zich hier van te voren over informeert.
6.2 Ben…Onderweg is niet aansprakelijk voor zaken die haar in redelijkheid niet kunnen worden toegerekend, schades, molest, alsmede feiten of omstandigheden waar reisverzekeringen onder normale omstandigheden dekking voor plegen te verschaffen.
6.3 In het geval dat Ben…Onderweg terecht aansprakelijk wordt gehouden voor door de reiziger geleden schade voor derving van reisgenot, of voor schade die de reiziger lijdt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf, bedraagt de vergoeding nooit meer dan maximaal éénmaal de reissom.
6.4 De mogelijk te vorderen schadevergoeding bij alle vormen van opgelopen lichamelijk letsel, anders dan door de reisverzekering die de reiziger heeft afgesloten gedekt, bedraagt maximaal éénmaal de reissom.

 1. De verplichtingen van de deelnemer

7.1 Van de reizigers wordt een goede lichamelijk en psychische conditie verwacht. Bij twijfel wordt de reiziger geacht hier voor de feitelijke boeking melding van te maken.
7.2 Uw deelname is op eigen risico betreft het verkrijgen van blessures en of ongevallen in verkeer. U dient hiervoor u aan de gelden verkeerregels te houden en aanwijzingen van op te volgen.
7.3 De reiziger wordt geacht op een positieve wijze aan de reis en, bij groepsreizen, het groepsgebeuren mee te doen. Mocht de kwaliteit van de reis door het gedrag van de reiziger op een negatieve wijze worden beïnvloed, dan staat het de reisbegeleiding, c.q. Ben…Onderweg vrij de deelnemer van verdere deelname van de reis uit te sluiten, zonder gehoudenheid van restitutie reisgelden. De beoordeling van genoemde situatie is aan Ben…Onderweg, c.q. degene die haar vertegenwoordigt. Indien en voor zover de uitsluiting en de last aan de reiziger kunnen worden toegerekend, zullen alle daaruit voortvloeiende kosten voor diens rekening komen.
7.4 De verplichting van Ben…Onderweg om de in nood verkerende reiziger hulp en bijstand te verlenen wordt zwaar belemmerd indien niet teruggevallen kan worden op de hulp van de bij de reisverzekering inbegrepen alarmcentrale. De reiziger is daarom verplicht een volledige dekking verschaffende verzekering af te sluiten.
7.5 De reiziger zorgt tijdig voor een geldig reisdocument, dat na terugkomst in Nederland nog zeker 6 maanden geldig moet zijn.

 1. De uitvoering van de pelgrims wandelreis

8.1 Eventuele klachten over de uitvoering van de reis die het niveau van aan- of opmerking overschrijden, dienen op de plaats van bestemming en/of op de plaats waar de klacht ontstond duidelijk kenbaar te worden gemaakt bij de vertegenwoordiger van Ben…Onderweg of telefonisch doorgegeven worden aan Ben…Onderweg.
8.2 Als een klacht niet naar tevredenheid is opgelost kan de reiziger binnen uiterlijk twee weken na terugkeer in Nederland de klacht schriftelijk en gemotiveerd bij Ben…Onderweg kenbaar maken. Binnen uiterlijk één maand na ontvangst hiervan wordt hierop schriftelijk gereageerd.

 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *